Podmínky používání webových stránek

 

Provozovatelem internetových stránek http://fitimpress.cz je společnost VERDON CAPITE s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

 

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek http://fitimpress.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky http://fitimpress.cz (dále jen server) jsou bezplatně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

 

1.  Obecné podmínky

Jste zodpovědni za používání služby http://fitimpress.cz, za jakýkoli obsah či informaci, kterou nahrajete na tyto webové stránky a jakékoli následky z toho vyplývající. Obsah, který zveřejníte

může vidět každý uživatel sítě a také skrz služby třetích stran. Důrazně doporučujeme nahrávat pouze obsah, který neobsahuje citlivé informace o vaší osobě.

 

2. Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky http://fitimpress.cz a další služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních

údajů uživatele ve smyslu zák. č.  101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat

je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu.

 

Informace o ochraně osobních údajů a soukromí naleznete zde.

 

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a svůj souhlas dává najevo registrací a používáním služeb http://fitimpress.cz.

 

3. Hesla

Jste zodpovědni za dostatečné zabezpečení hesla, které používáte k přístupu k našim službm a za všechny aktivity či akce, které budou provedeny pod tímto heslem. Doporučujeme vám, abyste

používali “silná” hesla (hesla, která obsahují alespoň jedno velké písmeno a náhodnou kombinaci čísel). Server http://fitimpress.cz nemůže a nebude právně odpovědný za ztráty či škody

vyplývající z vašeho selhání při naplňování výše uvedeného.

 

4. Obsah na serveru

Veškerý obsah, ať už veřejně přístupný nebo přenesený soukromě, je výhradní odpovědností osoby, která tento obsah vytvořila. Nesmíme monitorovat ani kontrolovat obsah, který je takto

nahráván, a tudíž nemůžeme ani nést odpovědnost za takový obsah.

 

Nepodporujeme, nereprezentujeme a ani nezaručujeme kompletnost, pravdivost, přesnost či spolehlivost obsahu nebo komunikace, které jsou nahrány či zveřejněny na našem serveru.

Užíváním našeho serveru jste si vědomi toho, že můžete být vystaveni urážlivému, škodlivému, závadnému, nepřesnému nebo jakýmkoli jiným způsobem nevhodnému obsahu či dokonce

obsahu klamnému. Za žádných okolností není Fitimpress.cz právně odpovědný za obsah na serveru a také za jakékoli vzniklé ztráty či škody takto vzniklé.


 

5. Vaše práva

Vaše autorská práva na obsah, který zveřejníte na našem serveru nezanikají. Zveřejněním, sdílením či zobrazením obsahu na nebo skrz náš server, nám dáváte celosvětovou, neexkluzivní,

autorskou licenci (royalty-free license) k použití, kopírování, napodobení, zpracování, přizpůsobení, modifikaci, přenášení či distribuci tohoto obsahu v jakémkoli a každém médiu či

distribučních metodách (nyní známých a později vyvinutých). Takovéto použití obsahu serverem Fitimpress.cz nebo jeho partnery, organizacemi či jednotlivci, kteří spolupracují s Fitimpress.cz,

může být učiněno bez nároku na kompenzaci.

 

Jste odpovědný za používání našich služeb, za všechen obsah, který zveřejníte a za všechny následky vyplývající z použití vámi nahraného obsahu ostatními uživateli či zástupci třetích stran.

Jste srozumeni s tím, že obsah smí být distribuován, vysílán či zveřejněn našimi partnery a pokud nemáte autorská práva na zveřejnění obsahu pro takovéto užití, jste osobně odpovědní za vámi

zveřejněný obsah. Fitimpress.cz není a nebude odpovědný ani neručí za jakékoli použití vašeho obsahu serverem Fitimpress.cz v souladu s těmito podmínkami. Zaručujete a garantujete, že máte

veškerá práva, moc a pravomoc nezbytnou k poskytnutí obsahu, který nahráváte.

 

6. Vaše licence na používání Fitimpress.cz

Fitimpress.cz vám dává osobní, celosvětovou, autorskou a neexkluzivní licenci používat software, který vám je poskynut serverem Fitimpress.cz a přidruženými službami. Tato licence je určena

výhradě pro účel používání našich služeb, způsobem povoleným těmito podmínkami.

 

7. Práva Fitimpress.cz

Fitimpress.cz si vyhrazuje právo zrušit váš profil či smazat vaše příspěvky (pokud budou nahlášeny), pokud shledá, že nejsou v souladu s těmito podmínkami či v souladu s mezinárodním

právem či etikou. Fitimpress.cz si vyhrazuje právo zrušit váš profil či smazat vaše příspěvky bez nároku na kompenzaci vzniklých škod.

 

Registrací a používáním služeb serveru Fitimpress.cz dáváte souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat.